TRỤ SỞ CHÍNH

Introduction

Welcome to Faculty of Foreign Languages, Banking University of Ho Chi Minh City.
Faculty of Foreign Languages is committed to producing competent English bachelors who have sufficient knowledge and professional skills to work effectively in sectors using English, especially in commerce, and to meet the requirements of the society and the global economic integration.
At Faculty of Foreign Languages, students can:
- Practice and develop communication skills using English in common and professional situations.
- Be equipped with fundamental and essential knowledge of business, social sciences and humanities, the English language, and the British and American cultures, societies and literatures.
- Be equipped with significant skills for effective study and research at university, with which students can improve their knowledge and capability of using English and undertake further post-graduate studies.
Upon graduation, students can:
- Gain high levels of English proficiency,
- Use appropriate translation and interpretation techniques when translating documents of popular and commercial topics,
- Use English in different business areas such as negotiations, presentations, reports, transactions, etc.
- Compose different documents in English.
English bachelors can work at different positions, including assistant managers, bank tellers, or officers in English-using environments or in organizations of commerce, business, finance and banking, customer service, communication, translation, and interpretation, etc.
The acquisition of a bachelor’s degree in English at Banking University of Ho Chi Minh City is an important step to a brighter and more successful future.
Programs
Programs

Giới thiệu về các chương trình đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

View all

RD
R&D

Chương trình nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ

View all

Engagement  Industry
Engagement & Industry

Hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ và Doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm cơ hội cho Sinh viên

View all

KHOA NGOẠI NGỮ

Our faculty

Khoa Ngoại ngữ là nơi đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nhiệp có thể làm việc trong môi trường cần sử dụng tiếng Anh, tại các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính – ngân hàng, ở các vị trí nhân viên văn phòng, giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên chuyên về giao tiếp, trợ lí giám đốc, biên dịch viên, phiên dịch viên trong một số lĩnh vực phổ thông, lĩnh vực thương mại, tài chính – ngân hàng cần sử dụng tiếng Anh.

Visions and Missions Brief History Faculty Council Faculty Management Committee Divisions

Scholarship, Internship, Recruitment
Scholarship, Internship, Recruitment

Thông tin học bổng, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên khoa Ngoại ngữ

View All

Students activities
Students' activities

Thông tin Đoàn khoa, Liên chi hội, các CLB học thuật của Sinh viên khoa Ngoại ngữ

View All

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page